PRIVACY VERKLARING

Indien GroeiVermogen N.V. over uw persoonsgegevens beschikt of persoonsgegevens van u verkrijgt is GroeiVermogen N.V. als verwerkingsverantwoordeIijke aan te merken. GroeiVermogen N.V. verwerkt uw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang en met het doel om uw vragen en verzoeken te behandelen en om haar rechten te verdedigen alsmede te voldoen aan verschillende wettelijke en reglementaire verplichtingen.

GroeiVermogen N.V. deelt uw persoonsgegevens niet met anderen buiten de groep waar GroeiVermogen N.V. onderdeel van is, tenzij zij daartoe wettelijk verplicht is, of indien het delen daarvan met professionele adviseurs wenselijk is voor de afhandeling van uw vraag of verzoek. GroeiVermogen N.V. verkoopt of verhuurt uw persoonsgegevens niet aan anderen, noch zal zij persoonsgegevens overdragen aan een ontvanger buiten de Europese Economische Ruimte.

GroeiVermogen N.V. bewaart uw gegevens zolang nodig is om te voldoen aan het doel waarvoor deze verzameld zijn, alsmede om te voldoen aan toepasselijke wettelijke of boekhoudkundige vereisten of zolang operationeel vereist is.

In overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving heeft u mogelijk een recht op toegang, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens, alsmede een recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, om bezwaar te maken tegen de verwerking en op gegevensoverdraagbaarheid. Voorts heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt een brief sturen naar GroeiVermogen N.V. Postbus 71770 1008 DG Amsterdam.